مشارکت پویا

علاوه بر منابع آنلاین، IBR مجموعه ای از شرکتها، سرمایه گذاران، دولتها و سایر افراد مرتبط را گردهم می آورد تا دانش مرتبط با کسب و کار مسئولانه در ایران را به اشتراک بگذارد و راهها و استراتژی های عملی مواجهه با چالش ها را بررسی کند.

 

این جلسات و مباحثات شامل موارد زیر میباشد:

کارگاه های موضوعی

ورکشاپ های موضوعی که بیشتر متمرکز بر موضوعات مشخص در زمینه های معین است که امکان دسترسی به منابع IBR را در زمینه این موضوعات فراهم میکند.

گفتگوهای عمل خوب

هم اندیشی پیرامون شیوه های عملی توسط IBR, این فرصت را به شرکتها، دولتها، سرمایه گذاران، انجمن های صنعتی و سایر ذینفعان میدهد که استراتژی ها و تجربیات خود را در زمینه کسب و کار مسئولانه در فضاهای چالش برانگیز به اشتراک بگذارند.

 

IBR تا کنون شماری از جلسات آموزشی را برای شرکتها، انجمن های صنعتی، موسسات مالی و توسعه ای و نیز دولتها، در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ برپا کرده است.