پروژه کسب و کار مسئولانه در ایران، مشوق و راهنمای شرکتها برای ایفای تعهدات مسئولانه در ایران است

رویکرد ما

غیرجانبدارانه

IBR سرمایه گذاری در ایران را نه تشویق و نه تقبیح میکند. ما تنها درصدد تسهیل اعمال استانداردهای کسب و کار مسئولانه هستیم.

دقیق

دانش تخصصی IBR در زمینه ایران بهمراه دهه ها تجربه در زمینه اعمال استانداردهای کسب و کار مسئولانه، بوسیله مطالعات عمیق وغیرجانبدارانه ما تقویت میشود.

عملی

IBR گامهای مشخصی را که شرکتها و دولتها میبایست در راستای پیاده سازی و حمایت از کسب و کار مسئولانه اتخاذ کنند، شناسایی و توصیه میکند.

نکات برجسته IBR