پژوهشنامه ها

IBR پژوهشنامه ای ها را به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و منتشر میکند. این پژوهشنامه ها موضوعات مرتبط با کسب و کار مسئولانه در ایران را دربرمیگیرند. این پژوهشنامه ها قابل استفاده و دانلود شدن هستند. لطفا برای اطلاعات بیشتر پیرامون موضوعاتی که در پژوهشنامه ها مطرح شده اند، با ما تماس بگیرید.