یادداشت شیوه های عملی

یادداشت شیوه های عملی IBR بخش مهمی از کار IBR برای تشویق و راهنمایی شرکتها برای رفتار مسئولانه هنگام فعالیت تجاری در ایران است. یادداشت شیوه های عملی IBR به مخاطبان روش های مواجهه با معضلات ناشی از خروج را از طریق بیان تجارب شرکتهایی که این اقدامات را در فضاهای چالش برانگیز به ثمر رسانده اند، آموزش میدهد. همچنین این تجارب میتوانند در ایران اعمال شوند و از طریق استفاده از این شیوه ها و تجارب، شرکتها میتوانند استراتژی هایی را در این زمینه تدارک ببینند.